ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A Szolgáltató neve: HR-Evolution Kft.
Székhelye és levelezési címe: 1016 Budapest, Zsolt utca 4. földszint 1.
Nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-913709
Adószáma: 14653508-2-41
E-mail címe: info@hrevolution.hu
Honlap címe: https://hrevolution.hu/fluktuacio-benchmark-kutatas-tanulmany-es-prezentacio/
1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozza meg a Szolgáltató valamint az internetes rendszerét használó természetes vagy jogi személy (a továbbiakban: Érdeklődő) között a Fluktuáció Benchmark Kutatás Tanulmányára és Prezentációjára vonatkozó igénylésének feltételeit, valamint a Szolgáltató és az Érdeklődő jogait és kötelezettségeit.
2. A Szolgáltató on-line rendszert üzemeltet az általa készített fluktuációkutatás tanulmányának és prezentációjának igénylésére.
3. A Szolgáltató nem értékesít olyan terméket, amelyhez engedély szükséges és ezáltal engedélyköteles.
4. A Vásárló a “Megrendelem a csomagot” gomb megnyomása előtt, külön jelölőnégyzetben fogadja el a szolgáltatásra vonatkozó szerződéses feltételeket, egyben jelen ÁSZF rendelkezéseit.
5. A létrejött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azokat a Szolgáltató nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető és nem megtekinthető. A Felek között a szerződés magyar nyelven jön létre.
6. A Szolgáltató tájékoztatja Érdeklődőt és Érdeklődő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. Az ÁSZF módosításának esetén a Szolgáltató az Érdeklődőt a változások weboldalon történő közzététele útján értesíti, a módosítás hatályba lépését megelőzően legalább tizenöt (15) nappal.
7. A jelen ÁSZF azon rendelkezéseit, amelyeket a Ptk. vagy más jogszabály, így különösen a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet kizárólag a fogyasztónak minősülő személyekkel (Ptk. 8:1. (1) bekezdés 3. pont) kötött szerződésekre rendel alkalmazni (elállás, panaszkezelés), fogyasztónak nem minősülő Vásárlók esetében a Szolgáltató nem alkalmazza.

II. A 45/2014. (II. 26.) KORM. RENDELET SZERINTI TÁJÉKOZTATÁS (A JOGSZABÁLY ÉRTELMÉBEN FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ VÁSÁRLÓK ESETÉN)
1. A szolgáltatás, vagyis a Fluktuáció Benchmark Kutatás csomagjának megrendelésére vonatkozó részletes adatok megtalálhatók az https://hrevolution.hu/fluktuacio-benchmark-kutatas-tanulmany-es-prezentacio/oldalon. Az oldalon teljeskörű tájékoztatás található a kutatás tanulmányának és prezentációjának igénylésére vonatkozóan.
A Szolgáltató weblapján az Érdeklődő regisztráció nélkül megtekinthet minden adatot, illetve a tanulmányt és prezentációt is igényélheti regisztráció nélkül (a szükséges adatok megadása mellett). Az igényléshez szükséges adatok a következők: teljes név, e-mail cím, telefonszám, cégnév, pozíció.
2. A Szolgáltató neve, székhelye, postai címe, telefonszáma, elektronikus levelezési címe az I. pontban találhatók. A Szolgáltató üzleti tevékenységének helye az I. pontban megjelölt székhely. A Érdeklődő a panaszait a Szolgáltató I. pontban megjelölt bármely elérhetőségére címezheti.
5. A Szolgáltató az I. pontban meghatározott elérhetőségeken készséggel áll az Érdeklődők rendelkezésére kérdés esetén.
6. Budapest Főváros Kormányhivatala Fogyasztóvédelmi Felügyelőségének elérhetősége:
Cím: 1052 Budapest, Városház utca 7.
Postacím: 1364 Budapest, Pf.: 144.
Telefonszám: + 36 1 328 0185
Telefax: + 36 1 411 0116
7. Jogvita esetén az illetékes békéltető testület a Budapesti Békéltető Testület.
Székhelye: 1016 Budapest, Krisztina körút 99. III. emelet 310.
Levelezési címe: 1253 Budapest, Pf.: 10.
E-mail címe: bekelteto.testulet@bkik.hu
Telefax: + 36 1 488 2186
Telefon: + 36 1 488 2131

III. AZ ÉRDEKLŐDŐ ADATAI
1. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az Érdeklődő igényét indokolt esetben visszautasítsa, így különösen valótlan, vagy hiányos adatok megadása, illetve a rendszerrel, vagy a tanulmánnyal történő bármilyen visszaélés esetén.
2. Az Érdeklődő vállalja, hogy haladéktalanul értesíti a Szolgáltató ügyfélszolgálatát adatainak bármilyen illetéktelen felhasználása, illetve a biztonság egyéb módon való megsértése esetén.
3. Az Érdeklődő kijelenti, hogy adatai a valóságnak megfelelően kerültek megadásra a rendszerben. A Szolgáltató kizárja felelősségét az érdeklődés során megadott téves, hibás vagy hamis adatok vagy e-mail cím megadásából eredő kárért. A Szolgáltató az Érdeklődő által megadott adatoknak megfelelően felel a csomagban foglaltak teljesítéséért. Az Érdeklődőnek bármikor lehetősége van adatait ellenőrizni és módosítani. A Szolgáltató jogosult törölni a nyilvánvalóan hibás vagy hamis adatokat, továbbá kétség esetén jogosult az Érdeklődő valódiságát ellenőrizni.
4. Az adatkezelésre vonatkozó részletes szabályokat az Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza, amely elérhető EZEN a linken.
IV. AZ IGÉNYLÉS MENETE
1. Az igényléshez szükséges alábbi adatok megadása:
Név, e-mail cím, pozíció, telefonszám, Cég neve
2. Az igénylés feltételei
A tanulmány kifejezetten termelő és kereskedelmi vállalatok HR szakemberei, vezetői és egyetemek számára készült, így csak céges/egyetemi e-mail címmel igényelhető. A beérkezett igényekkel kapcsolatban a Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy felülbírálja az igénylést.
3. Megrendelni kívánt csomag típusának kiválasztása.
Szolgáltató 1 típusú csomagot biztosít. A csomag leírása a Fluktuáció Benchmark Kutatás oldalán található.
4. Szolgáltató a megrendelés beérkezését követően legfeljebb 1 órán belül küld a Vásárló részére egy visszaigazoló e-mailt. Ezt követően Szolgáltató 72 órán belül felveszi vele a kapcsolatot a csomag személyes részvételt igénylő alkalmának időpontegyeztetése céljából.
4. A megrendelés az Adatvédelmi Tájékoztató és az Általános Szerződési Feltételek elfogadásával (jelölőnégyzet kipipálásával) kerül elküldésre a Szolgáltató részére.
5. Amennyiben az Érdeklődő nem kap visszaigazoló e-mailt, az I. pontban rögzített elérhetőségeken veheti fel a kapcsolatot Szolgáltatóval.

VI. A TANULMÁNY FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK
1. A tanulmány cégnévvel vízjelezett.
2. A tanulmány kizárólag céges belső használatra alkalmazható.
3. A tanulmány összes fejezete a HR-Evolution Kft. szellemi tulajdona, a tartalom szerzői jogvédelem alatt áll. Előzetes írásbeli engedély nélkül tilos a tartalom egészét vagy részeit bármilyen formában közölni, illetve újraközölni, terjeszteni, tárolni, átdolgozni, sokszorosítani, lefordítani, adatbázisban tárolni, letölthetővé tenni, kereskedelmi forgalomba hozni vagy továbbítani, sokszorosítani, másolni.
4. Tilos a tartalomból eredő vagy azon alapuló bármilyen anyag vagy mű készítése, átdolgozása.
VII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
1. A jelen ÁSZF magyar nyelven készült, értelmezésében a magyar jog szabályai az irányadók.
2. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései, továbbá az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény és a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szabályai megfelelően irányadóak.