ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A Szolgáltató neve: HR-Evolution Kft.
Székhelye és levelezési címe: 1016 Budapest, Zsolt utca 4. földszint 1.
Nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-913709
Adószáma: 14653508-2-41
E-mail címe: info@hrevolution.hu
Honlap címe: https://hrevolution.hu/fluktuacio-benchmark-kutatas-workshop/
Telefonos ügyfélszolgálat: + 36204857867
Ügyfélszolgálat e-mail címe: info@hrevolution.hu
Panaszkezelés személyesen: 1016 Budapest, Zsolt utca 4. földszint 1.
Telefonos panaszkezelés: + 36204857867
Panaszkezelés e-mail címe: info@hrevolution.hu
A panaszkezelés személyesen és telefonon munkanapokon 10.00 – 16.00 óra között elérhető.
1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozza meg a Szolgáltató valamint az internetes rendszerét használó természetes vagy jogi személy (a továbbiakban: Résztvevő) között, ingyenes Flukutáció benchmark kutatás workshop-ra való jelentkezés igénybevételének feltételeit, valamint a Szolgáltató és a Résztvevő jogait és kötelezettségeit.
2. A Szolgáltató on-line rendszert üzemeltet az általa szervezett szakmai rendezvényekre való jelentkezés elősegítésére.
3. A Szolgáltató nem értékesít olyan terméket, amelyhez engedély szükséges és ezáltal engedélyköteles.
4. A Résztvevő a “Jelentkezem” gomb megnyomása előtt, külön jelölőnégyzetben fogadja el a szolgáltatásra vonatkozó szerződéses feltételeket, egyben jelen ÁSZF rendelkezéseit.
5. A létrejött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azokat a Szolgáltató nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető és nem megtekinthető. A Felek között a szerződés magyar nyelven jön létre.
6. A Szolgáltató tájékoztatja Résztvevőt és Résztvevő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. Az ÁSZF módosításának esetén a Szolgáltató a Résztvevőt a változások weboldalon történő közzététele útján értesíti, a módosítás hatályba lépését megelőzően legalább tizenöt (15) nappal.
7. A jelen ÁSZF azon rendelkezéseit, amelyeket a Ptk. vagy más jogszabály, így különösen a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet kizárólag a fogyasztónak minősülő személyekkel (Ptk. 8:1. (1) bekezdés 3. pont) kötött szerződésekre rendel alkalmazni (elállás, panaszkezelés), fogyasztónak nem minősülő Résztvevők esetében a Szolgáltató alkalmazza.

II. A 45/2014. (II. 26.) KORM. RENDELET SZERINTI TÁJÉKOZTATÁS (A JOGSZABÁLY ÉRTELMÉBEN FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ RÉSZTVEVŐK ESETÉN)

1.A szolgáltatás, vagyis a Flukutáció benchmark kutatás workshop lényeges tulajdonságai megtalálhatók az https://hrevolution.hu/fluktuacio-benchmark-kutatas-workshop/ oldalon. A szolgáltatást kizárólag a Fluktuáció benchmark kutatásban résztvevő cégek képviselői vehetik igénybe, díjmentesen. Az oldalon teljeskörű tájékoztatás található a jelentkezésről. A Szolgáltató weblapján a Résztvevő regisztráció nélkül megtekinthet minden adatot. A regisztrációhoz szükséges adatok a következők: teljes név, e-mail cím, telefonszám, cégnév, pozíció.
2. A Szolgáltató neve, székhelye, postai címe, telefonszáma, elektronikus levelezési címe az I. pontban találhatók. A Szolgáltató üzleti tevékenységének helye az I. pontban megjelölt székhely. A Résztvevő a panaszait a Szolgáltató I. pontban megjelölt bármely elérhetőségére címezheti.
3. A jelentkezés szerinti jelentkezés díjmentes, részvételi díjat nem tartalmaz.
4. A Szolgáltató az I. pontban meghatározottak szerint ügyfélszolgálatot működtet, amely készséggel áll a Résztvevők rendelkezésére.
5. Budapest Főváros Kormányhivatala Fogyasztóvédelmi Felügyelőségének elérhetősége:
Cím: 1052 Budapest, Városház utca 7.
Postacím: 1364 Budapest, Pf.: 144.
Telefonszám: + 36 1 328 0185
Telefax: + 36 1 411 0116
6. Jogvita esetén az illetékes békéltető testület a Budapesti Békéltető Testület.
Székhelye: 1016 Budapest, Krisztina körút 99. III. emelet 310.
Levelezési címe: 1253 Budapest, Pf.: 10.
E-mail címe: bekelteto.testulet@bkik.hu
Telefax: + 36 1 488 2186
Telefon: + 36 1 488 2131

III. A RÉSZTVEVŐ ADATAI

1.A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Résztvevő jelentkezését indokolt esetben visszautasítsa, így különösen valótlan, vagy hiányos adatok megadása, illetve a rendszerrel, vagy a belépőjegyekkel történő bármilyen visszaélés esetén.
2. A Résztvevő vállalja, hogy haladéktalanul értesíti a Szolgáltató ügyfélszolgálatát adatainak bármilyen illetéktelen felhasználása, illetve a biztonság egyéb módon való megsértése esetén.
3. A Résztvevő kijelenti, hogy adatai a valóságnak megfelelően kerültek megadásra a rendszerben. A Szolgáltató kizárja felelősségét a jelentkezés során megadott téves, hibás vagy hamis adatok vagy e-mail cím megadásából eredő kárért. A Szolgáltató a Résztvevő által megadott adatoknak megfelelően felel a teljesítésért és a számla kiállításáért. A Résztvevőnak bármikor lehetősége van adatait ellenőrizni és módosítani. A Szolgáltató jogosult törölni a nyilvánvalóan hibás vagy hamis adatokat, továbbá kétség esetén jogosult Résztvevő valódiságát ellenőrizni.
4. Az adatkezelésre vonatkozó részletes szabályokat az Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza, amely elérhető EZEN a linken.

IV. A JELENTKEZÉS MENETE

1.A jegyvásárláshoz szükséges alábbi adatok megadása:
Név, e-mail cím, pozíció, telefonszám, Cég neve, adószáma, számlázási címe.
2. A Résztvevőnek szükséges kiválasztani a számára megfelelő workshop időpontot. A workshop résztvevői díjmentesen 1 workshop időpontra jogosultak jelentkezni. Egy cégtől maximum 2 fő résztvevő lehet jelen az eseményen. A workshopok választható időpontjai a Fluktuáció benchmark kutatás weboldalán találhatók.
3. A jelentkezés az Adatvédelmi Tájékoztató és az Általános Szerződési Feltételek elfogadásával (jelölőnégyzet kipipálásával) kerül elküldésre a Szolgáltató részére. A jelentkezéssel hozzájárul ahhoz, hogy a rendezvényen Szolgáltató fényképfelvételt, illetve hang- és videofelvételt készítsen róla. A jelentkezéssel résztvevő személy hozzájárul ahhoz, hogy a rendezvényen készült fényképfelvételt, illetve hang- és videofelvételt Szolgáltató a nyilvánosan elérhető internetes oldalaira történő feltöltéséhez, továbbá programjai népszerűsítésével kapcsolatos elektronikus, nyomtatott és egyéb tájékoztató anyagokban PR és marketing célokra felhasználja.
4. Szolgáltató a jelentkezés beérkezését követően legfeljebb 1 órán belül küld a Résztvevő részére egy visszaigazoló e-mailt, majd legfeljebb 48 órán belül a megadott e-mail címre megküldi a számlát. A számlát tartalmazó e-mailben feltüntetésre kerülnek a Résztvevő által megadott számlázási információk, a megrendelt jegy típusa és a fizetendő végösszeg.
5. Amennyiben a Résztvevő nem kap visszaigazoló e-mailt, az I. pontban rögzített elérhetőségeken veheti fel a kapcsolatot Szolgáltatóval.
6. Amennyiben a Résztvevő jelentkezését már elküldte a Szolgáltató részére, és ezt követően hibát észlel a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 8 napon belül köteles jelezni az I. pontban rögzített e-mail címre történő levél megküldésével.
7. Amennyiben a Résztvevő belső szabályozása nem teszi lehetővé, hogy a Szolgáltató weboldalán keresztül jelentkezzen a workshop-ra, az I. pontban rögzített elérhetőségeken veheti fel a kapcsolatot Szolgáltatóval.

V. A RENDEZVÉNYRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

1.A részvételi jegy névre szól és nem átruházható.
2. A részvételi jegyen feltüntetett kezdési időpont tájékoztató jellegű, a tényleges kezdés időpontja ettől eltérhet.
3. A HR-Evolution Kft. fenntartja a programváltozás jogát.

VI. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1.A jelen ÁSZF magyar nyelven készült, értelmezésében a magyar jog szabályai az irányadók.
2. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései, továbbá az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény és a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szabályai megfelelően irányadóak.