általános szerződési feltételek

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A Szolgáltató neve: HR-Evolution Kft.
Székhelye és levelezési címe: 1016 Budapest, Zsolt utca 4. földszint 1.
Nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-913709
Adószáma: 14653508-2-41
E-mail címe: info@hrevolution.hu
Honlap címe: https://hrevolution.hu/fluktuacio-benchmark-webinar/
Telefonos ügyfélszolgálat: + 36204857867
Ügyfélszolgálat e-mail címe: info@hrevolution.hu
Panaszkezelés személyesen: 1016 Budapest, Zsolt utca 4. földszint 1.
Telefonos panaszkezelés: + 36204857867
Panaszkezelés e-mail címe: info@hrevolution.hu
A panaszkezelés személyesen és telefonon munkanapokon 10.00 – 16.00 óra között elérhető.
1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozza meg a Szolgáltató valamint az internetes rendszerét használó természetes vagy jogi személy (a továbbiakban: Résztvevő) között Flukutáció benchmark webinár részvételi feltételeit, továbbá a rendezvény jegyvásárlására vonatkozó szolgáltatás igénybevételének feltételeit, valamint a Szolgáltató és a Résztvevő jogait és kötelezettségeit.
2. A Szolgáltató on-line rendszert üzemeltet az általa szervezett szakmai rendezvényekre szóló belépőjegyek megvásárlásának elősegítésére.
3. A Szolgáltató nem értékesít olyan terméket, amelyhez engedély szükséges és ezáltal engedélyköteles.
4. A Vásárló a “Jelentkezem” gomb megnyomása előtt, külön jelölőnégyzetben fogadja el a szolgáltatásra vonatkozó szerződéses feltételeket, egyben jelen ÁSZF rendelkezéseit.
5. A létrejött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azokat a Szolgáltató nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető és nem megtekinthető. A Felek között a szerződés magyar nyelven jön létre.
6. A Szolgáltató tájékoztatja Vásárlót és Vásárló kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. Az ÁSZF módosításának esetén a Szolgáltató a Vásárlót a változások weboldalon történő közzététele útján értesíti, a módosítás hatályba lépését megelőzően legalább tizenöt (15) nappal.
7. A jelen ÁSZF azon rendelkezéseit, amelyeket a Ptk. vagy más jogszabály, így különösen a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet kizárólag a fogyasztónak minősülő személyekkel (Ptk. 8:1. (1) bekezdés 3. pont) kötött szerződésekre rendel alkalmazni (elállás, panaszkezelés), fogyasztónak nem minősülő Vásárlók esetében a Szolgáltató alkalmazza.

II. A 45/2014. (II. 26.) KORM. RENDELET SZERINTI TÁJÉKOZTATÁS (A JOGSZABÁLY ÉRTELMÉBEN FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ VÁSÁRLÓK ESETÉN)

1. A szolgáltatás, vagyis a Fluktuáció benchmark webinár lényeges tulajdonságai megtalálhatók az https://hrevolution.hu/fluktuacio-benchmark-webinar/ oldalon. Az oldalon teljeskörű tájékoztatás található az elérhető jegyekről és azok áráról, bruttó formában (tartalmazza az esetenként fizetendő ÁFÁ-t), utalással a törvényes magyar fizetőeszközre, “Ft” formátumban. A Szolgáltató weblapján a Résztvevő regisztráció nélkül megtekinthet minden adatot, illetve a részvételi jegyet is megvásárolhatja regisztráció nélkül (a szükséges adatok megadása mellett). A vásárláshoz szükséges adatok a következők: teljes név, e-mail cím, telefonszám, cégnév, pozíció, cég adószáma, számlázási cím.
2. A Szolgáltató neve, székhelye, postai címe, telefonszáma, elektronikus levelezési címe az I. pontban találhatók. A Szolgáltató üzleti tevékenységének helye az I. pontban megjelölt székhely. A Vásárló a panaszait a Szolgáltató I. pontban megjelölt bármely elérhetőségére címezheti.
3. A megrendelés szerinti részvételi jeggyel járó ellenszolgáltatás általános forgalmi adót tartalmazó teljes összegét a vásárlási felület tartalmazza, megjelölve a bruttó belépőjegy árakat, esetleges kezelési költséget. A Szolgáltató határozatlan időre szóló vagy átalánydíjas szerződést nem alkalmaz. Az ellenszolgáltatás összege az adott vásárlásra vonatkozó valamennyi költséget tartalmazza.
4. A fogyasztónak minősülő Résztvevőt megillető elállási és felmondási jog gyakorlásának feltételeit és határidejét a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet tartalmazza, mely szerint a fogyasztónak minősülő Vásárló 14 napon belül gyakorolhatja az elállás vagy a felmondás jogát.
5. A Szolgáltató az I. pontban meghatározottak szerint ügyfélszolgálatot működtet, amely készséggel áll a Résztvevők rendelkezésére.
6. A Szolgáltató és a Résztvevő közötti szerződés határozott időre jön létre, időtartama a Fluktuációkezelés workshop részvételi jegy vásárlása esetén a workshop időpontjáig tart. A szerződés határozatlan időtartamú szerződéssé nem alakul át.
7. Budapest Főváros Kormányhivatala Fogyasztóvédelmi Felügyelőségének elérhetősége:
Cím: 1052 Budapest, Városház utca 7.
Postacím: 1364 Budapest, Pf.: 144.
Telefonszám: + 36 1 328 0185
Telefax: + 36 1 411 0116
8. Jogvita esetén az illetékes békéltető testület a Budapesti Békéltető Testület.
Székhelye: 1016 Budapest, Krisztina körút 99. III. emelet 310.
Levelezési címe: 1253 Budapest, Pf.: 10.
E-mail címe: bekelteto.testulet@bkik.hu
Telefax: + 36 1 488 2186
Telefon: + 36 1 488 2131

III. A VÁSÁRLÓ ADATAI

1. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Vásárló megrendelését indokolt esetben visszautasítsa, így különösen valótlan, vagy hiányos adatok megadása, illetve a rendszerrel, vagy a belépőjegyekkel történő bármilyen visszaélés esetén.
2. A Vásárló vállalja, hogy haladéktalanul értesíti a Szolgáltató ügyfélszolgálatát adatainak bármilyen illetéktelen felhasználása, illetve a biztonság egyéb módon való megsértése esetén.
3. A Vásárló kijelenti, hogy adatai a valóságnak megfelelően kerültek megadásra a rendszerben. A Szolgáltató kizárja felelősségét a vásárlás során megadott téves, hibás vagy hamis adatok vagy e-mail cím megadásából eredő kárért. A Szolgáltató a Vásárló által megadott adatoknak megfelelően felel a teljesítésért és a számla kiállításáért. A Vásárlónak bármikor lehetősége van adatait ellenőrizni és módosítani. A Szolgáltató jogosult törölni a nyilvánvalóan hibás vagy hamis adatokat, továbbá kétség esetén jogosult Vásárló valódiságát ellenőrizni.
4. Az adatkezelésre vonatkozó részletes szabályokat az Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza, amely elérhető EZEN a linken.

IV. A MEGRENDELÉS MENETE

1. A jegyvásárláshoz szükséges alábbi adatok megadása:
Név, e-mail cím, pozíció, telefonszám, Cég neve, adószáma, számlázási címe.
2. Megrendelni kívánt belépőjegy típusának kiválasztása.
A workshop résztvevői részére Szolgáltató 3 típusú jegyet (kutatásban résztvevő vállalatok számára fenntartott ingyenes jegy, vállalati résztvevők részére fenntartott jegy 4.990 Ft+ÁFA értékben, HR szolgáltatók részére biztosított jegy 14.990 Ft+ÁFA értékben) biztosít. A jegyek leírása a Fluktuáció benchmark webinár oldalán található.
3. A megrendelés az Adatvédelmi Tájékoztató és az Általános Szerződési Feltételek elfogadásával (jelölőnégyzet kipipálásával) kerül elküldésre a Szolgáltató részére. A megrendeléssel hozzájárul ahhoz, hogy a rendezvényen Szolgáltató fényképfelvételt, képernyőfotót, illetve hang- és videofelvételt készítsen róla. A megrendeléssel résztvevő személy hozzájárul ahhoz, hogy a rendezvényen készült fényképfelvételt, illetve hang- és videofelvételt Szolgáltató a nyilvánosan elérhető internetes oldalaira történő feltöltéséhez, továbbá programjai népszerűsítésével kapcsolatos elektronikus, nyomtatott és egyéb tájékoztató anyagokban PR és marketing célokra felhasználja.
4. Szolgáltató a megrendelés beérkezését követően legfeljebb 1 órán belül küld a Vásárló részére egy visszaigazoló e-mailt, majd legfeljebb 48 órán belül a megadott e-mail címre megküldi a számlát. A számlát tartalmazó e-mailben feltüntetésre kerülnek a Vásárló által megadott számlázási információk, a megrendelt jegy típusa és a fizetendő végösszeg.
5. Amennyiben a Vásárló nem kap visszaigazoló e-mailt, az I. pontban rögzített elérhetőségeken veheti fel a kapcsolatot Szolgáltatóval.
6. Amennyiben a Vásárló megrendelését már elküldte a Szolgáltató részére, és ezt követően hibát észlel a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 8 napon belül köteles jelezni az I. pontban rögzített e-mail címre történő levél megküldésével.
7. Amennyiben a Vásárló tévedésből mást rendelt, mint amit szeretett volna, azt 8 napon belül köteles jelezni az I. pontban rögzített e-mail címre történő levél megküldésével.
8. Amennyiben a Vásárló belső szabályozása nem teszi lehetővé, hogy a Szolgáltató weboldalán keresztül vásárolja meg a részvételi jegyet, az I. pontban rögzített elérhetőségeken veheti fel a kapcsolatot Szolgáltatóval.
9. A fizetés banki átutalással lehetséges. A megrendelés beérkezését követő 48 órán belül Szolgáltató megküldi a számlát a megrendelés során megadott e-mail címre. A számlán a hatályos adójogszabályoknak megfelelően a közvetített szolgáltatások külön tételként szerepelnek. A számla tartalmazza a fizetéshez szükséges adatokat és a fizetési határidőt is, amely 8 nap. Amennyiben a számla kiegyenlítése határidőben nem történik meg, a Szolgáltató a részvétel lehetőségét a Vásárlótól megtagadhatja.

V. ELÁLLÁSI ÉS FELMONDÁSI JOG

1. A fogyasztónak minősülő Résztvevőt megillető elállási és felmondási jog gyakorlásának feltételeit és határidejét a II. pont tartalmazza azzal, hogy a 14 napon túli elállás és felmondás jogát a Résztvevő akként gyakorolhatja, hogy ha a workshop időpontját megelőző legalább 20 nappal mondja le a részvételt, jogosult a részvételi díj 50 %-ának visszatérítésére.
2. A fogyasztónak nem minősülő Résztvevő az elállás és felmondás jogát akként gyakorolhatja, hogy ha a webinár időpontját megelőző legalább 20 nappal mondja le a részvételt, jogosult a részvételi díj 50 %-ának visszatérítésére, 20 napon belüli lemondás vagy meg nem jelenés esetén azonban a teljes részvételi díjat köteles megfizetni.
3. A fentiek szerinti jogszerű elállás vagy felmondás esetén a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az erről történt tudomásszerzéstől számított 14 napon belül visszatéríti a Résztvevő által megfizetett összegnek a fentiek szerinti megfelelő részét.

VI. A RENDEZVÉNYRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

1. A részvételi jegy névre szól és nem átruházható.
2. A részvételi jegyen feltüntetett kezdési időpont tájékoztató jellegű, a tényleges kezdés időpontja ettől eltérhet.
3. A HR-Evolution Kft. fenntartja a programváltozás jogát.

VII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1. A jelen ÁSZF magyar nyelven készült, értelmezésében a magyar jog szabályai az irányadók.
2. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései, továbbá az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény és a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szabályai megfelelően irányadóak.