általános szerződési feltételek

I. Preambulum

 1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazzák az HR-Evolution Kft., mint Szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató) által megrendezésre és lebonyolításra kerülő Employee Café elnevezésű online rendezvénysorozatra (a továbbiakban: Rendezvény) történő jelentkezésnek és a Rendezvényen való részvételnek a feltételeit. Az ÁSZF hatálya többek között a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: ) 6:215.§ szerinti adásvételi szerződés tárgyában folytatott szerződéskötést megelőző tárgyalásokra, a szerződés megkötésének folyamatára, a szerződés teljesítésére, a szerződésszegő magatartásokra, illetve a részvételi feltételekre terjed ki.
 1. Vevőnek minősül minden olyan, a Ptk. szerint fogyasztónak minősülő természetes személy (a továbbiakban: Fogyasztó), illetve minden olyan Ptk. szerinti vállalkozás (a továbbiakban: Vállalkozás) (a továbbiakban összefoglalóan: Vevő), aki a Rendezvényen való részvételre jogosító jegyet megvásárolja a Szolgáltatótól. Résztvevőnek az a Vevő vagy egyéb magánszemély minősül, akinek a nevére a részvételi jegy szól (a továbbiakban: Résztvevő). Szolgáltató és Vevő együttesen Felek (a továbbiakban: Felek). Az adásvételi szerződés a Szolgáltató és a Vevő között létrejövő, a Rendezvényen való részvételre jogosító jegy megvásárlására vonatkozó szerződés (a továbbiakban: Szerződés).
 1. Vállalkozásnak minősül minden jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, illetve minden olyan természetes személy, amely a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el (pl. adószámos magánszemély, egyéni vállalkozó, őstermelő). A Vállalkozás képviseletére jogosult személy képviseleti jogkörének korlátozása a Szolgáltatóval szemben hatálytalan.
 1. A Szolgáltató a jelen ÁSZF rendelkezéseit a vonatkozó jogszabályi keretek között egyoldalúan jogosult megváltoztatni. Az ÁSZF módosításának esetén a Szolgáltató a Vevőt a változásoknak a https://hrevolution.hu/employee-cafe weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) történő közzététele útján értesíti, a módosítás hatályba lépését megelőzően legalább tizenöt (15) nappal. Az ÁSZF módosításai a Weboldalon történő közzétételtől hatályosak, a már addig létrejött szerződéseket nem érintik.

II. A Szolgáltató adatai

Név:      HR-Evolution Kft.

Székhely: 1016 Budapest, Zsolt utca 4. földszint 1.

Nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszám: 01-09-913709

Adószám: 14653508-2-41

Weboldal: https://hrevolution.hu

Telefonos ügyfélszolgálat és panaszkezelés: + 36204857867

Ügyfélszolgálat és panaszkezelés e-mail címe: info@hrevolution.hu

Panaszkezelés személyesen: 1016 Budapest, Zsolt utca 4. földszint 1.

A panaszkezelés személyesen és telefonon munkanapokon 10.00 – 16.00 óra között elérhető.

III. A szerződés létrejötte, a megrendelés menete

 1. A Szolgáltató online rendszert üzemeltet az általa szervezett szakmai rendezvényekre szóló belépőjegyek értékesítése céljából; a Rendezvényre szóló részvételi jegyek is ezen az online rendszeren keresztül rendelhetők meg, amely a Weboldalon keresztül érhető el. A megrendelés és a jelen ÁSZF és a Szolgáltató Adatvédelmi Tájékoztatójának elfogadásával (jelölőnégyzet kipipálásával) kerül elküldésre a Szolgáltató részére.
 1. A megrendelés Szolgáltató általi elfogadásával a Szolgáltató a Rendezvényre szóló részvételre jogosító jegy tulajdonjogának átruházását vállalja el a részvételi jegy vételárának maradéktalan megfizetése ellenében. A szerződéskötés az online jegyrendszerben található megrendelőlap szabályszerű és a valóságnak megfelelő adatokkal való kitöltésével, és a „Jelentkezem” gombra történő kattintással kezdeményezhető. Felek között a Szerződés a szabályosan kitöltött és leadott megrendelés Szolgáltató általi visszaigazolásával (lásd az alábbi V.1. pontban), a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételek szerint jön létre.
 1. A jegyvásárláshoz az alábbi adatok megadása szükséges:
 • Vállalkozás esetén: cég neve, adószáma, számlázási címe, valamint a megrendelő személy neve, e-mail címe, pozíciója és telefonszáma
 • Magánszemély esetén: név, e-mail cím, telefonszám, számlázási cím
 1. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Vásárló megrendelését indokolt esetben visszautasítsa, így különösen valótlan, vagy hiányos adatok megadása, illetve a rendszerrel, vagy a részvételi jegyekkel történő bármilyen visszaélés esetén.

IV. Jegytípusok

1.A Vevő részére a Szolgáltató a minden előadás esetében három különböző típusú jegyet biztosít, továbbá a rendezvénysorozatot alkotó három előadás mindegyikére egyidőben való „bérlet” vásárlására is lehetőséget ad.

2.Az egyedi előadásokon való részvételi jegy vásárlása bérlet váltása nélkül a következő módokon történhet:

 • 1 fő esetén (Vállalkozásként és magánszemélyként is megvásárolható): 1.900 Ft/előadás
 • csoportos jegy 5 főig (Vállalkozásként és magánszemélyként is megvásárolható): 4.900 Ft/előadás
 • céges korlátlan (kizárólag Vállalkozás vásárolhatja meg): 9.900 Ft/előadás

3. A Rendezvény mindhárom előadásán való részvételt biztosító bérlet váltása a következő módokon történhet (érv ényes: 2021.06.10-ig):

 • 1 fő esetén (Vállalkozásként és magánszemélyként is megvásárolható): 2.900 Ft/három előadás
 • csoportos jegy 5 főig (Vállalkozásként és magánszemélyként is megvásárolható): 9.900 Ft/három előadás
 • céges korlátlan (kizárólag Vállalkozás vásárolhatja meg): 14.900 Ft/három előadás

4. A Rendezvény utolsó kettő előadásán való részvételt biztosító bérlet váltása a következő módokon történhet:

 • 1 fő esetén (Vállalkozásként és magánszemélyként is megvásárolható): 2.400 Ft/három előadás
 • csoportos jegy 5 főig (Vállalkozásként és magánszemélyként is megvásárolható): 8.900 Ft/három előadás
 • céges korlátlan (kizárólag Vállalkozás vásárolhatja meg): 14.400 Ft/három előadás

5. A Szolgáltató bizonyos üzleti partnerei (a továbbiakban: Partner) részére – tekintettel a korábbi vagy jelenlegi, kölcsönös elégedettséggel járó gazdasági együttműködésükre – ingyenes részvételi lehetőséget biztosít a Rendezvényen a Partner munkavállalóinak. Ennek érdekében a Szolgáltató a Partnerek részére ingyenes részvételre jogosító jegyeket juttat. Ebben az esetben a Partner és a Szolgáltató között a jegyek tekintetében a Ptk. 6:235. §-a szerinti ajándékozási szerződés jön létre, a jelen ÁSZF rendelkezései pedig ennek megfelelően, az ajándékozási jogviszony keretei között értelmezendőek.

V. Visszaigazolás

 1. A Szolgáltató a megrendelés beérkezését követően legfeljebb 1 órán belül küld visszaigazoló e-mailt küld a Vevő részére, majd legfeljebb 48 órán belül a megadott e-mail címre megküldi a hatályos jogszabályoknak megfelelően kiállított számlát. A számlát tartalmazó e-mailben feltüntetésre kerülnek a Vevő által megadott számlázási információk, a megrendelt jegy típusa és a fizetendő végösszeg.
 1. Amennyiben a Vevő nem kap visszaigazoló e-mailt, a II. pontban rögzített elérhetőségeken veheti fel a kapcsolatot Szolgáltatóval.
 1. Amennyiben a Vevő megrendelését már elküldte a Szolgáltató részére, és ezt követően hibát észlel a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 8 napon belül köteles jelezni a II. pontban rögzített panaszkezelési e-mail címre történő elektronikus levél megküldésével.
 1. Amennyiben a Vevő tévedésből más típusú jegyet rendelt, mint amit eredetileg szándékozott, azt 8 napon belül köteles jelezni a II. pontban rögzített panaszkezelési e-mail címre történő elektronikus levél megküldésével.
 1. Amennyiben a Vállalkozás belső szabályrendszere nem teszi lehetővé, hogy a Szolgáltató weboldalán keresztül vásárolja meg a részvételi jegyet, a II. pontban rögzített elérhetőségeken veheti fel a kapcsolatot Szolgáltatóval.

VI. Vételár, fizetési feltételek

 1. A Vevő az adásvétel tárgyának ellenértékeként a megrendeléskor elfogadott mértékű vételárat köteles fizetni számla ellenében (a továbbiakban: Vételár). A Vételár a részvételi jegy(ek), illetve a bérlet(ek) árának az összege, hozzáadva a mindenkori, a Szerződés létrejötte napján érvényes jogszabályoknak megfelelő általános forgalmi adót.
 1. A Vételár kiegyenlítése banki átutalással lehetséges. A megrendelés beérkezését követő 48 órán belül a Szolgáltató megküldi a számlát a megrendelés során megadott e-mail címre. A számlán a hatályos adójogszabályoknak megfelelően a közvetített szolgáltatások külön tételként szerepelnek. A számla tartalmazza a fizetéshez szükséges adatokat és a fizetési határidőt is, amely főszabály szerint 8 nap.

VII. A késedelem és a szerződésszegés jogkövetkezményei

 1. A Fogyasztónak minősülő Vevőt megillető elállási és felmondási jog gyakorlásának feltételeit és határidejét az alábbi VIII. pont tartalmazza azzal, hogy a Szerződés létrejöttétől számított 14 napon túli elállás és felmondás jogát a Vevő akként gyakorolhatja, hogy ha az adott előadás időpontját megelőző legalább 20 nappal mondja le a részvételt, jogosult a részvételi díj 50%-ának visszatérítésére.
 1. A Fogyasztónak nem minősülő Vevő az elállás és felmondás jogát akként gyakorolhatja, hogy ha az adott előadás időpontját megelőző legalább 15 nappal mondja le a részvételt, jogosult a részvételi díj 50 %-ának visszatérítésére, 15 napon belüli lemondás vagy meg nem jelenés esetén azonban a teljes részvételi díjat köteles megfizetni.
 1. A fentiek szerinti jogszerű elállás vagy felmondás esetén a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az erről történt tudomásszerzéstől számított 14 napon belül visszatéríti a Vevő által megfizetett összegnek a fentiek szerinti megfelelő részét.
 1. A Szolgáltató abban az esetben jogosult elállni a Szerződéstől, illetve a részvétel lehetőségét a Résztvevőtől megtagadni, amennyiben a Vételárról kiállított számla kiegyenlítése a fenti VI. pontban foglaltak szerint, határidőben nem történik meg.

 

 1. A Szolgáltató abban az esetben is jogosult a részvétel lehetőségét a Résztvevőtől megtagadni, amennyiben a jelen ÁSZF XI.1. pontjában foglalt adatkezelési hozzájárulást a Résztvevő a Rendezvény kezdetéig nem adja meg. A Résztvevő, illetve a Vevő a részvételi díj visszatérítésére ebben az esetben nem jogosult.

  

VIII. A rendezvényre vonatkozó rendelkezések

 1. A részvételi jegy névre szól és nem átruházható, azzal kizárólag a Résztvevő vehet részt a Rendezvényen.
 1. A részvételi jegyen feltüntetett kezdési időpont tájékoztató jellegű, a tényleges kezdés időpontja ettől eltérhet.
 1. A Szolgáltató fenntartja a programváltozás jogát.

 

IX. Fogyasztókra vonatkozó rendelkezések

1. A fogyasztóvédelmi rendelkezések alkalmazhatósága szempontjából a természetes személy vevők körén belül különbséget kell tenni a Fogyasztó és a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró természetes személy (pl. adószámos magánszemély, egyéni vállalkozó, őstermelő) között, mivel a Ptk. és az irányadó jogszabályok értelmében a fogyasztóvédelmi jogok, így különösen a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben foglalt jogok csak az előbbi csoportot illetik meg.

 1. A Fogyasztó póthatáridő tűzése nélkül jogosult a Szerződéstől elállni, ha a Szolgáltató a Szerződés teljesítését megtagadta vagy a Szerződést a Felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben – és nem máskor – kellett volna teljesíteni.
 1. A szolgáltatás, vagyis az Employee Café rendezvénysorozat lényeges tulajdonságai megtalálhatók az https://hrevolution.hu/employee-cafe Az oldalon teljeskörű és a Fogyasztók számára közérthető tájékoztatás található az elérhető jegyekről és azok áráról, bruttó formában (tartalmazza az esetenként fizetendő ÁFÁ-t), utalással a törvényes magyar fizetőeszközre, “Ft” formátumban. A Weboldalon a Fogyasztó regisztráció nélkül megtekinthet minden adatot, illetve a részvételi jegyet is megvásárolhatja regisztráció nélkül (a feltétlenül szükséges személyes adatok megadása mellett).
 1. A Szolgáltató neve, székhelye, postai címe, telefonszáma, elektronikus levelezési címe a II. pontban találhatók. A Szolgáltató üzleti tevékenységének helye a II. pontban megjelölt székhely. A Fogyasztó a panaszait a Szolgáltató II. pontban megjelölt bármely elérhetőségére címezheti.
 1. A Fogyasztónak minősülő Vevőt megillető elállási és felmondási jog gyakorlásának feltételeit és határidejét a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet tartalmazza, mely szerint a fogyasztónak minősülő Vevő a Szerződés létrejöttétől, azaz a megrendelés Szolgáltató általi visszaigazolásától számított 14 napon belül gyakorolhatja az elállás vagy a felmondás jogát.
 1. A Szolgáltató és a Vevő közötti szerződés határozott időre jön létre, időtartama az Employee Café rendezvénysorozat előadásaira szóló részvételi jegy vásárlása esetén az adott előadás, vagy több előadásra szóló jegy esetén azon előadások időpontjáig tart, amelyekre a Vevő jegyet váltott. A szerződés határozatlan időtartamú szerződéssé nem alakul át.
 1. Budapest Főváros Kormányhivatala Fogyasztóvédelmi Felügyelőségének elérhetősége:

Cím: 1052 Budapest, Városház utca 7.

Postacím: 1364 Budapest, Pf.: 144.

 • Telefonszám: + 36 1 328 0185
 • Fax: + 36 1 411 0116
 1. Jogvita esetén az illetékes békéltető testület a Budapesti Békéltető Testület.
  Székhelye: 1016 Budapest, Krisztina körút 99. III. emelet 310.
  Levelezési címe: 1253 Budapest, Pf.: 10.
  E-mail címe: bekelteto.testulet@bkik.hu
  Fax: + 36 1 488 2186
  Telefonszám: + 36 1 488 2131

X. Felvételek készítése, személyiségi jogok

 1. A rendezvényen való részvétellel a Résztvevő hozzájárul ahhoz, hogy a Rendezvényen a Szolgáltató fényképfelvételt, képernyőfotót, illetve hang- és videofelvételt készítsen róla. A Résztvevő hozzájárul továbbá ahhoz, hogy a rendezvényen készült fényképfelvételt, illetve hang- és videofelvételt a Szolgáltató a nyilvánosan elérhető internetes oldalaira (pl. Weboldal, közösségi média oldalak) feltöltse, továbbá programjai népszerűsítésével kapcsolatos elektronikus, nyomtatott és egyéb tájékoztató anyagokban PR és marketing célokra felhasználja.
 2. A Résztvevő tudomásul veszi, hogy a fenti 1. pont szerinti hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni (akár a Rendezvény előtt, alatt vagy azután) mind a jövőben elkészítendő, mind a már elkészített és esetlegesen közzétett felvételek tekintetében. A hozzájárulás visszavonása a jelen ÁSZF II. pontjában rögzített elérhetőségéken tehető meg, akár szóban, akár írásban, azzal, hogy szóbeli tiltakozás esetén azt írásban is meg kell erősíteni. A hozzájárulás visszavonására vonatkozó bővebb információ a Szolgáltató Adatkezelési Tájékoztatójában található.
 1. A Résztvevő tudomásul veszi továbbá, hogy díjazásra a felvételek elkészítésére, illetve közzétételére adott hozzájárulás ellenében nem jogosult, arra a Résztvevő ingyenesen ad engedélyt a Szolgáltató részére.

 

XI. Személyes adatok kezelése

 1. Amennyiben a Vevő személye eltér a Résztvevő(k) személyétől, úgy a Vételár Vevő általi kiegyenlítését követő 1 munkanapon belül a Szolgáltató a Vevő részére egy olyan e-mailt küld, amely a Szolgáltató Adatvédelmi Tájékoztatójára és az adatkezelési hozzájárulás megadására szolgáló online űrlapra vezet. A Vevő ezúton vállalja, hogy a Résztvevő(k) számára ezen linket 1 munkanapon belül továbbítja, felhívva egyben a figyelmet arra, hogy a hozzájárulás megadása és a tájékoztató elfogadása a Rendezvényen való részvétel előfeltétele, annak elmaradása pedig a Rendezvényen való részvétel megtagadását eredményezheti a Vételár visszatérítésének lehetősége nélkül.
 2. A Vevő kijelenti, hogy adatai a valóságnak megfelelően kerültek megadásra a rendszerben. A Szolgáltató kizárja felelősségét a vásárlás során megadott téves, hibás vagy hamis adatok vagy e-mail cím megadásából eredő kárért. A Szolgáltató a Vevő által megadott adatoknak megfelelően felel a teljesítésért és a számla kiállításáért. A Vevőnek bármikor lehetősége van adatait ellenőrizni és módosítani. A Szolgáltató jogosult törölni a nyilvánvalóan hibás vagy hamis adatokat, továbbá kétség esetén jogosult Vevő valódiságát ellenőrizni.
 1. A Vevő vállalja, hogy haladéktalanul értesíti a Szolgáltató ügyfélszolgálatát adatainak bármilyen illetéktelen felhasználása, illetve a biztonság egyéb módon való megsértése esetén.
 1. A Szolgáltató személyes adatokkal kapcsolatos adatkezelésének részletes szabályairól, különösen az érintetti jogok érvényesítéséről, illetve jogorvoslati lehetőségekről mind a Vevő, mind a Résztvevő a Szolgáltató Adatkezelési Tájékoztatójából (https://hrevolution.hu/adatkezelesi-tajekoztato/) tájékozódhat.

XII. Teljességi záradék

 1. A jelen ÁSZF a Felek közötti szerződéses megállapodás valamennyi feltételét tartalmazza, az írásba nem foglalt esetleges korábbi megállapodások hatályukat vesztik.
 2. Amennyiben a jelen ÁSZF vagy a szerződés egyes rendelkezései vagy rendelkezéseinek egyes részei hatálytalanok vagy végrehajthatatlanok lennének, vagy hatálytalanná vagy végrehajthatatlanná válnának, az ÁSZF egyéb részei hatályosak maradnak. Ilyen esetben (kiegészítő) értelmezés útján azok a vonatkozó szabályozások érvényesek, amelyek a lehető leginkább megfelelnek a hatálytalan vagy végrehajthatatlan szabályozás gazdasági céljának.
 1. A Vevő a megrendelés elküldésével, a Résztvevő a Rendezvényen való részvétellel kijelenti és szavatolja, hogy a jelen ÁSZF-et megismerte és azt magára nézve kötelezőként kifejezetten elfogadja. Vevő a jelen ÁSZF elfogadásával megerősíti, hogy az ÁSZF-ről kifejezett tájékoztatásban részesült, és azt kifejezetten elfogadja.
 1. A Ptk. 6:81.§ rendelkezéseitől eltérően, amennyiben a Vevő általános szerződési feltételeket alkalmaz, úgy annak a rendelkezései nem válnak a Szolgáltató és a Vevő között létrejött szerződés részévé; a Vevő általános szerződési feltételeinek szerződéses tartalommá válását a Felek kifejezetten kizárják.

XIII.       Záró rendelkezések

 1. A jelen ÁSZF magyar nyelven készült, értelmezésében a magyar jog szabályai az irányadók.
 1. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései, továbbá az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény és a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szabályai megfelelően irányadóak.
 1. A jelen ÁSZF hatályba lépésének időpontja 2021. május 25. napja. Az ÁSZF rendelkezéseit a hatályba lépését követően kötött szerződésekre kell alkalmazni.

Budapest, 2021. május 25.