ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Közös adatkezelők

Név: JOB Evolution Nonprofit Kft.
Székhely: 1016 Budapest, Zsolt utca 4. földszint 1.
Cégjegyzékszám: 01-09-209117
Adószám: 24710019-2-41
Képviselő: Szalkai János ügyvezető
Elérhetőségei: info@jobevolution.hu; + 36 20 485 7867

Név: HR-Evolution Kft.
Székhely: 1016 Budapest, Zsolt utca 4. földszint 1.
Cégjegyzékszám: 01-09-913709
Adószám: 14653508-2-41
Képviselő: Szalkai János ügyvezető
Elérhetőségei: info@hrevolution.hu; + 36 20 485 7867

Név: Life Evolution Bt.
Székhely: 1016 Budapest, Aladár u. 2B
Cégjegyzékszám: 01-06-794171
Adószám: 20705185-1-43
Képviselő: Csikós-Nagy Katalin ügyvezető
Elérhetőségei: info@life-evolution.hu; + 36 20 3443777

Adatkezelők elkötelezettek, hogy a tudomásukra jutott személyes adatokat a legnagyobb körültekintéssel és bizalmasan kezeljék a jelen tájékoztatóban és az általános adatvédelmi rendeletben meghatározottaknak megfelelően.

Ez a tájékoztató arra szolgál, hogy Ön megfelelő tájékoztatást kapjon az Adatkezelők által végzett adatkezelés, adatfeldolgozás, adattovábbítás, illetve egyéb, személyes adatokkal összefüggő tevékenységek köréről, módjáról és céljairól, valamint az Ön ezekhez kapcsolódó jogairól.

Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: GDPR), továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény.

Fogalmak

Adatkezelés:
Az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők.

Adatkezelő:
Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt a személyes adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Közös adatkezelők:
Azon adatkezelők, akik vagy amelyek a személyes adatok kezelésének célját közösen határozzák meg, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozzák és végrehajtják, vagy adatfeldolgozóval végrehajtatják.

Adatfeldolgozás:
Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.

Adatfeldolgozó:
Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely valamely jogviszony alapján az adatkezelő nevében személyes adatot kezel.

Érintett:
Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.

Személyes adat:
Az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

Hozzájárulás:
Az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

Tiltakozás:
Az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, az adatok módosítását, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

A honlap(ok) adatkezelése

1. Naplózási adatok és cookie-k

Adatkezelők kezelik a www.hrevolution.hu oldal és annak aloldalai felkeresése során, az internetes kapcsolat létesítésére és fenntartására tekintettel a használt böngészőprogram típusával, az internetprotokoll-címmel (IP-cím, port szám), a domain névvel (URL), a látogatás dátumával és a megtekintett oldalak listájával kapcsolatosan automatikusan képződő, személyes adatnak minősülő technikai adatokat (naplózási adatok).

Az adatkezelés célja a honlapok fejlesztéséhez, a látogatottsággal és használattal kapcsolatos elemzések elvégzéséhez szükséges statisztikai információk gyűjtése (statisztikai cél), valamint az esetleges visszaélések megakadályozása, továbbá felderítésének lehetővé tétele (információbiztonsági cél).

Adatkezelők a honlap látogatásával kapcsolatos naplózási adatokat statisztikai célra egy évig, információbiztonsági célra két évig kezelik.

Adatkezelők a fenti honlapokon cookie-kat – a honlapot felkereső személy számítógépére települő információcsomagokat – használnak a honlapok látogatásával kapcsolatos adatok gyűjtése érdekében, amennyiben ezt az érintett a böngészőjének beállításával lehetővé teszi. A cookie-k telepítését a számítógépet használó személy – a számítógépe beállításainak megváltoztatásával – megtilthatja, illetve a használat során települt cookie-kat a számítógépéről bármikor eltávolíthatja.

A cookie-k a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google Adwords rendszerén keresztül történik. Ezeket a cookie-kat csak egyes aloldalak látogatása esetén küldik el adatkezelők az érintett számítógépére, tehát ezekben csak az adott aloldal meglátogatásának tényét és idejét tárolja, semmilyen más információt nem.

A külső szolgáltatók, közöttük a Google, ezen cookie-k segítségével tárolják, ha a felhasználó korábban már látogatást tett a webhelyen, és ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg a felhasználónak külső szolgáltatók a partnereinek internetes webhelyein. A felhasználók a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatják le a Google cookie-jait.

Alkalmazott cookie-k: analitika, követés cookie, webhelyen keresztüli követés, bejelentkezési, felhasználó azonosító session cookie.

Az adatkezelés jogalapja mind a naplózási adatok, mind a cookie-k esetében az érintett személy hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja].
Adatkezelés időtartama: statisztikai célra egy év, információbiztonsági célra két év, cookie-k esetében legfeljebb 6 hónap.

A honlapon szereplő linkek egy része más által üzemeltetett honlapokra vezethet, azok tartalmáért azonban Adatkezelők semmilyen felelősséget nem vállalnak bármely, ezen információk használatából eredő kár bekövetkezése esetén.

2. Személyes adatok kezelése szakmai és marketing típusú hírlevelek küldése céljából

A szolgáltatások igénybevétele regisztrációhoz nem kötött. A megadott adatok felhasználása új szolgáltatások, termékek és szakmai események értékesítése céljából történő e-mailes felkeresés formájában történik. A kezelt adatok köre: név (család- és utónév), e-mail cím, telefonszám, beosztás.

Az adatkezelés célja az érintettek részére az általuk önként megadott [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja] személyes adataik és elérhetőségeik felhasználásával HR szolgáltatásokról szóló hírlevelek, üzenetek és információs anyagok eljuttatása, valamint – külön hozzájárulás alapján – közvetlen üzletszerzési céllal történő kapcsolatfelvétel.
Adatkezelés időtartama: Adatkezelők az érintettek személyes adatait a leiratkozásig, de legfeljebb 10 évig kezelik.

Adatkezelők nem küldenek kéretlen reklámüzenetet, és az érintett korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben adatkezelők az érintett minden – a reklámüzenetek küldéséhez szükséges – személyes adatát törlik nyilvántartásukból és további reklámajánlataikkal nem keresik meg az érintettet.

Az érintett bármikor kérheti az adatkezelés megszüntetését, az adatkezelés egyes módjainak megszüntetését, illetve az adatok törlését e célt illetően is. Adatkezelők adatokat harmadik személyeknek kizárólag abban az esetben adnak át, amennyiben azt törvény kötelezően előírja, vagy az érintett ehhez hozzájárult.

Adatkezelők a személyes adatokat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan, csak a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges mértékben, hozzájárulás esetén az azt adó személy esetleges rendelkezéseinek megfelelően kezelik.

Adatkezelők kötelezik magukat arra, hogy gondoskodnak a személyes adatok biztonságáról, megteszik továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítják azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozzák azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezik magukat arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat az érintett hozzájárulása alapján továbbítják vagy átadják, felhívják, hogy tegyenek eleget az adatbiztonság követelményének. Adatkezelők ezen intézkedéseket és szabályokat rendszeresen felülvizsgálják, és szükség esetén módosítják.

Adatkezelők gondoskodnak arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. Adatkezelők megtesznek minden tőlük telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást adatkezelők az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalóik, illetve az adatkezelők megbízásából eljáró adatfeldolgozó(k) részére is előírják.

A személyes adatok egyéb célokra történő felhasználására Adatkezelők csak az érintett kifejezett és aktív magatartást igénylő hozzájárulásával válnak jogosulttá.

3. Személyes adatok kezelése elektronikus kapcsolatfelvétel céljából

Az elektronikus kapcsolatfelvétel regisztrációhoz nem kötött. A megadott adatok felhasználása kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás céljából történő e-mailes felkeresés formájában történik. A kezelt adatok köre: név (család- és utónév), e-mail cím, telefonszám, a kapcsolatfelvétel során feltárt egyéb személyes adat, az előadott ügy leírása és a megoldásával kapcsolatos információ, iratok, elektronikus dokumentumok.

Az adatkezelés célja az érintettekkel történő kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja].
Adatkezelés időtartama: Adatkezelők az érintettek személyes adatait legfeljebb 6 évig kezelik.

Tájékoztatás adatfeldolgozókról

1. A honlapok üzemeltetőjeként adatfeldolgozó jár el.

adatfeldolgozó neve: Garba-Royal Kft.
címe: 1041 Budapest, Árpád út 39-43.
cégjegyzékszáma: 01-09-724111

Az adatfeldolgozó a rá irányadó jogszabályoknak, valamint a honlapján közzétett (https://gbl.hu/gdpr/) adatkezelési tájékoztatónak megfelelően végzi adatkezelési tevékenységét.

Adatfeldolgozó megfelelő informatikai, technikai és személyi intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az általa kezelt személyes adatokat védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen.

2. Adatkezelők Hírlevél küldéséhez a Mailchimp hírlevél-küldő szolgáltatót veszik igénybe, mint adatfeldolgozót.

E.N.S. Informatikai és Rendszerintegrációs Zrt.
Címe: 512 Means St Suite 404 Atlanta, GA 30318 USA
E-mail címe: info@mailchimp.com

Adatkezelők további adatfeldolgozót nem vesznek igénybe.

Jogérvényesítés és panaszkezelés

Minden érintett jogosult tájékoztatást kérni az adatkezelők által, illetve az általuk vagy rendelkezésük szerint megbízott adatfeldolgozói által kezelt adatairól, különösen azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az esetlegesen bekövetkezett adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről.

Adatkezelők a tájékoztatást írásban, a lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül adják meg; a tájékoztatás megadását kizárólag a törvény által kötelezően előírt esetekben tagadják meg. Ebben az esetben adatkezelők írásban tájékoztatják a tájékoztatást kérőt, hogy a felvilágosítás megtagadására mely törvényi rendelkezés alapján került sor, továbbá tájékoztatják arról is, hogy az erre vonatkozó döntéssel szemben milyen jogorvoslati lehetőségei vannak.

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, kérhető annak helyesbítése. Amennyiben a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésre áll, a személyes adatot adatkezelők helyesbítik.

Az érintett személy a törlést az adatkezelőkhöz benyújtott írásbeli kérelemmel kezdeményezheti.

Adatkezelők zárolják a személyes adatot, amennyiben az arra jogosult ezt legalább teljes bizonyító erejű magánokiratban kéri, vagy az adatkezelők rendelkezésére álló információk szerint a jogosult által kért adattörlés sértené az érintett személy jogos érdekeit.

A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a törlést kizárta.

Adatkezelők megjelölik azt a személyes adatot, amelynek helyességét vagy pontosságát az érintett személy vitatja, amennyiben az adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről, illetve az ezekre irányuló kérés teljesítéséről vagy annak akadályáról adatkezelők a kérelem benyújtásától számított lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban – a kérelem benyújtójának hozzájárulásával elektronikus úton – értesítik a kérelem előterjesztőjét, a kérelem elutasítása esetén az elutasítás ténybeli és jogi indokaival, valamint a jogorvoslati lehetőségekre vonatkozó tájékoztatással együtt.

A személyes adatok kezelése ellen az arra jogosult tiltakozhat,
– ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az adatkezelő, az adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges (a kötelező adatkezelés esetét kivéve),
– ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik, valamint törvényben meghatározott egyéb esetekben.

Adatkezelők a tiltakozás kézhezvételétől számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálják a kérelmet, és annak megalapozottsága kérdésében döntést hoznak, amelyről a kérelmezőt írásban értesítik.

A tiltakozás jogossága esetén adatkezelők az adatkezelést megszüntetik, az adatokat zárolják, továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről értesítik mindazokat, akik részére az érintett személyes adatokat korábban továbbították, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben a tiltakozás benyújtója nem ért egyet a kérelme alapján hozott döntéssel, vagy amennyiben adatkezelők a rendelkezésükre álló határidőt elmulasztják, a tiltakozás előterjesztője bírósághoz fordulhat.

Mindenki, aki úgy véli, hogy adatkezelők adatkezelése következtében sérültek a jogai, bírósághoz vagy a Hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság – székhelye: H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; Telefon: +36 (1) 391-1400; Fax: +36 (1) 391-1410; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A perre a Fővárosi Törvényszék az illetékes, azonban a per az azt kezdeményező személy választása szerint a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindítható.

Személyes ügyfélfogadásra előre egyeztetett időpontban tud a Hatóság lehetőséget biztosítani. Időpontot egyeztetni:

  • elektronikus úton a Hatóság elektronikus levelezési címén, az ugyfelszolgalat@naih.hu e-mail címen,
  • írásban a Hatóság postacímén (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.), továbbá
  • ügyfélszolgálati napokon, ügyfélszolgálati időben – kedden és csütörtökön – 9:00-12:00 és 13:00-16:00 óra között a +36/1 391-1400 telefonszámon lehetséges.